นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว
  :ไอเพ็ทช็อปส์จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือยินยอมให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลของผู้ใช้ของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากไอเพ็ทช็อปส์ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน    

 

 • การโอนเงินผ่านธนาคาร
  :ผู้ซื้อสามารถชำระเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มหรือโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ไปยังบัญชีที่กำหนดไว้ ผู้ซื้อจะต้องส่งใบเสร็จการรับโอนเงินหรือหมายเลขอ้างอิงการทำรายการชำระเงินให้แก่ไอเพ็ทช็อปส์เพื่อทำการตรวจสอบผ่านฟังก์ชั่น “อัปโหลดใบเสร็จ” ที่อยู่ในเว็บเพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน หากไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินภายใน3วัน คำสั่งซื้อของผู้ซื้อจะถูกยกเลิก
  :ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่ต้องการได้ต่อเมื่อเปลี่ยนก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น
 • การจัดส่ง
  :ทางร้านจะจัดส่งสินค้าหลังยืนยันการชำระเงินภายใน1-2วันทำการ
  :จะไม่ยอมรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ผู้ซื้ออันเกิดจากข้อมูลการจัดส่งและ/หรือข้อมูลการชำระเงินที่ผู้ซื้อป้อนไว้ หรือการที่ผู้ซื้อโอนเงินค่าชำระสินค้าที่ซื้อไม่ถูกต้อง เราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกรณีไม่มีการยืนยันดังกล่าว 

 

 • การยกเลิก การคืนสินค้าและการคืนเงิน
  :ผู้ซื้อสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก่อนที่จะทำการชำระเงิน หรือติดต่อกับทางร้านเพื่อยกเลิกในกรณีที่ทางร้านยังไม่ไดทำการจัดส่งสินค้า หากทางร้านจัดส่งสินค้าแล้ว จะไม่สามารถคืนสินค้าได้
  :ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อและคืนเงินได้ในกรณีที่ทางร้านส่งสินค้าผิดสีผิดไซส์ หรือรายการผิดจากที่ลูกค้าสั่ง โดยจะได้รับการคืนเงินภายในไม่เกิน7วันหลังจากยื่นคำร้อง